2024-02-12 11:50Pressmeddelande

Grönt ljus för nästa fas av gamla Medborgarhuset

Gamla Medborgarhuset. Gamla Medborgarhuset.

Nu påbörjar Väsbyhem arbetet med att göra platsen för gamla Medborgarhuset levande igen. Den nuvarande byggnaden demonteras varsamt och platsen omvandlas därefter till en utomhusyta tillgänglig för allmänheten inför kommande utveckling av området.

Det gamla Medborgarhuset bär på många minnen och har varit betydelsefullt för Väsbyborna under lång tid. Byggnaden har dock stått tom sedan 2018 och är i mycket dåligt skick. Efter att Bygg- och miljönämndens beslut om rivningslov vunnit laga kraft i januari 2024 påbörjas nu en demontering av byggnaden. Material och inventarier som är i gott skick tas till vara för att återbrukas. I ett första skede omvandlas markytan till en öppen torgyta som görs tillgänglig för allmänheten för att bidra till ett tryggt och trivsamt Väsby. Torgytan förväntas stå färdig juni 2024.

Samtidigt pågår en detaljplaneprocess där Väsbyhem tillsammans med kommunen planerar det nya kvarterets utformning. Den nya bebyggelsen ska komplettera den som redan finns i närområdet och på ett bättre sätt binda ihop stråket mellan järnvägsstationen och Väsby Centrum. Målet är att skapa en trivsam plats som knyter an till övrig bebyggelse och därför är den fysiska miljöns utformning en viktig aspekt i den fortsatta planeringen.

Vi är så glada att äntligen få starta nästa fas! Vi ser fram emot att levandegöra platsen till en trivsam utomhusyta för alla att ta del av i Väsby. 

Många Väsbybor har minnen kopplade till platsen som är en 

del av Väsbys historia. I planarbetet ingår därför även att samla berättelser om Medborgarhusets historia, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Mer information om Vilunda 1:320 (Gamla Medborgarhuset), det pågående detaljplanearbetet och kommande samråd hittar du på Väsbyhems och Upplands Väsby kommuns webbplatser.

Bakgrund: Väsbyhem tog officiellt över det gamla Medborgarhuset den 19 december 2022. Huset byggdes 1962 och har sedan dess inhyst en rad olika verksamheter fram till 2013, därefter har merparten av fastigheten stått tom. Byggnaden ligger längs med Centralvägen och har ett strategiskt bra läge för framtida bostäder och verksamheter.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem