2016-05-19 08:03Pressmeddelande

Strategi ger resultat för Väsbyhem

null

Med högt satta mål om att ha Sveriges nöjdaste kunder började Väsbyhem 2013 ett förändringsarbete som involverar varje medarbetare och där varje person bidrar med sitt arbete och sina uppdrag. Årets resultat på 89 av ett index på 100 i den årliga personalenkäten gällande HME visar tydligt att Väsbyhems strategi är genomtänkt och hållbar.

Det var en omvälvande förändringsresa för det allmännyttiga bostadsbolaget Väsbyhem och dess medarbetare som påbörjades. Från att under nästan åtta år ha fokuserat på avveckling, omställning och ombildning av verksamheten, satte den nya VDn Amra Barlov Lindqvist en helt ny riktning som nu visat sig ge resultat.

- Vi är otroligt stolta över att redan i år nå målet i HME som var satt till 2018, men vi saktar inte ner, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Medarbetarengagemanget är den viktigaste faktorn för att skapa en god kultur och en attraktiv arbetsplats och det är bara sådan som har Sveriges nöjdaste kunder. Det är genom att fortsätta arbetet med engagerade medarbetare som kundnöjdheten kommer på köpet, inte tvärtom.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. Denna modell har Väsbyhem använt sig av sedan 2014 då resultatet landade på 83. Det uppsatta målet för 2016 på 86 överträffades med råge när resultatet landade på 89.

Det fina resultatet stärker oss och vi fortsätter vårt arbete för att varje medarbetare ska fortsätta att växa och utvecklas så att vi når vår målsättning om att ha Sveriges nöjdaste kunder 2018. Vi vill skapa viljan och förutsättningar för varje medarbetare att göra ett riktigt bra jobb för våra kunder. Resultatet stärker även vårt varumärke som arbetsgivare.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel